FAQs Complain Problems

ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, ग्राभेल, भरान (माटो) कर उठाउने ठेक्का (E-Bidding) सम्वन्धी सूचना

यस गाउँपालिकावाट आर्थिक वर्ष २०७९।०८० को स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ३ को दफा ११ (घ) को उपदफा २ अनुसार यस गाउँपालिकाभित्र भएर बग्ने IEE गरेका र घाटगद्दी तोकिएका नदि खोलाहरुमा ढुंगा गिट्,ि बालुवा, ग्राभेल, भरान (माटो) आदि बोलपत्र संवन्धी सूचना

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: