सूचना तथा समाचार

सुचना

सुचना

सूचना !!! सूचना !! सूचना !

 राष्टि्य पञ्जीकरण विभाग बाट यस गाउँपालिकामा रहने SSSPCR अायाेजना अन्तर्गतकाे सेवा र्इकार्इका लागि एम्.अार्इ एस अपरेटर र फिल्ड सहायक पदका लागि अन्तर्वार्तामा सम्मेलित भर्इ सफल भएका उम्मेदवारका नतिजा प्रकाशन गरिएकाे सूचना गरिन्छ ।

Pages